لحظاتی هست که زندگی

خورشید؛

گرفته‌تر از آن است که بشود گفت: غروب

یا مردی از رفتن مانده است،

یا زنی از آمدن...!

#رضا_کاظمی

..............................................

لحظاتی هست که زندگی

آدم هایی را از هم جدا می کند  

فقط برای اینکه

هر دو بفهمند چقدر برای هم مهم اند...

#پائولو_کوئلیو

....................................................منبع: http://bagheri6298.blogfa.com/