من از غصه و دردهایِ طولانی بیزارم !

من از غصه و دردهایِ طولانی بیزارم !

بیش از اندازه غمگین نمی مانم ؛

در هر شرایطی که باشد !!!

من با خودم عهد کرده ام که هرگز ضعیف و قابلِ ترحم نباشم ...

زندگیِ من هم ، پستی و بلندی و سختی هایِ خودش را دارد ،،،

طبیعی است که گاهی دلم بگیرد ،

که گاهی کم بیاورم و این نشانه ی ضعف و ناتوانیِ من نیست !

من عادت کرده ام که حتی بعد از سخت ترین ضربه ها ، قوی تر از قبل ، بلند شوم ،

خودم را آرام کنم و مصمم تر از همیشه به مسیرم ادامه بدهم !

من راهِ شادکردن و بهتر شدنِ احوالاتم را خوب تر از هرکسی بلدم ،

دلیلی ندارد منتظرِ حمایت و دلسوزیِ کسی بمانم ،،،

منی که خودم قهرمانِ زندگیِ خودم هستم !

منی که قوی ترینم !!!

#نرگس_صرافیان_طوفان‌منبع: http://bagheri6298.blogfa.com/